Regulamin


Regulamin konkursu "Zostań w domu i wygrywaj"
 


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Organizatorem konkursu "Zostań w domu i wygrywaj" (dalej zwanego "Konkursem") jest Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w  Bielsku-Białej, adres: ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała (dalej zwany "Organizatorem").
1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej bks.bielsko.pl/siatkowka/
1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6.    Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
Miejsca 1-3 - karnet na mecze siatkarek BKS Stal Bielsko-Biała na sezon 2020/2021
Miejsca 4-10 – upominek z nowej kolekcji gadżetów BKS.2.    ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej bks.bielsko.pl oraz Fanpage'u https://www.facebook.com/bksvolleyball/
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 8 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3    Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej bks.bielsko.pl w terminie nie później niż do dnia 7 lipca 2020 roku.3.    ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1.    Konkurs będzie polegać na wykonywaniu różnego rodzaju zadań sportowych, logicznych, związanych z wiedzą, fotograficznych itp. publikowanych na Fanpage'u https://www.facebook.com/bksvolleyball/  
3.2.   Uczestnik wykonując jakiekolwiek zadanie związane z konkursem zgłasza swój udział oraz akceptuje niniejszy regulamin.
3.3.   Na wykonanie zadania uczestnicy będą mieli 48 godzin od momentu opublikowania treści zadania na fanpage’u. Za wykonanie każdego zadania uczestnik otrzymuje określoną w poleceniu liczę punktów.
3.4.   Suma zdobytych punktów decydować będzie o miejscu w klasyfikacji końcowej i przyznaniu nagród określonych w punkcie 1.6.
3.5.    Uczestnik wysyłając zdjęcie lub film związany z zadaniem jednocześnie oświadcza, że: (I) jest jedynym autorem zdjęcia zgłoszonego przez niego do Konkursu; (II) Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich; (III) w przypadku, jeżeli zdjęcie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej; uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia, zwanego dalej "Utworem", bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych (IV) Zdjęcie nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.6.    Uczestnik niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu przez Organizatora na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;
3.7.    Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.4.    PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1.    Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.
4.2.    Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
4.3.    Nagrody rzeczowe (karnety na sezon 2020/2021) będzie można odebrać w siedzibie Organizatora. Termin odbioru karnetów zostanie ustalony indywidualnie z każdym Laureatem.
4.4. O wygranej Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni na koniec konkursu w poście na fanpage’u Organizatora.
4.5.    Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 15 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: press@bks.bielsko.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Bialski Klub Sportowy S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Konkurs "Zostań w domu i wygrywaj”.
5.2.    Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.5.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

patroni medialni